Istraživanje: Mladi žele saznati više o razvoju video igara

Home / IRE blog / Istraživanje: Mladi žele saznati više o razvoju video igara

Istraživanje Udruženja IRE o stavovima i znanjima o industriji video igara koje je provedeno među mladima na području općine Novi Grad u Sarajevu, pokazalo je da su mlade osobe oba spola zainteresirane da saznaju više o ovoj industriji i procesu razvoja video igara. Ipak, istraživanje je također pokazalo da ispitana skupina nema mnogo saznanja o mogućnostima i specifičnim oblastima u ovom procesu.

Ukupni rezultati anketiranja pokazali su da oba spola generalno imaju malo saznanja o potencijalima i profitu industrije video igara, dok je većina (preko 70%), bila zainteresirana da sazna više o procesu kreiranju video igara.

Također, većina ispitanih (preko 80%) izjavila je da sebe ne bi mogla vidjeti kao potencijalnog radnika u ovoj industriji. Jedan od razloga svakako bi mogla biti nedovoljna informiranost o svim aspektima ove oblasti i detaljima vezanim za specifične poslove u istoj. U napomenama koje su također prikupljene od ispitanika, neki od ispitanika su isticali kako misle da je to “preteško za njih”.

Dok je većina ispitanih odgovorila potvrdno na pitanje jesu li zainteresirani da saznaju više o razvoju video igara, manje od 20% odgovorilo je potvrdno na pitanje mogu li sebe zamisliti kao potencijalnog radnika/cu u ovoj industriji. Uzimajući u obzir da su obrazloženja za to koja su prikupljena od ispitanih uglavnom naglašavala kako je to nešto “preteško i nedostižno za njih”, nameće se zaključak da je potrebno omogućiti više mogućnosti za edukaciju o temi razvoja video igara, kako bi se otvorila vrata mogućnosti da se određeni broj mladih “prepozna” u ovoj oblasti i eventualno započne usavršavanje i rad u istoj.

Istraživanje je provedeno nad 100 ispitanika između 18 i 30 godina starosti (49 osoba muškog spola i 51 osoba ženskog spola).

Ukupna vrijednost industrije video igara na globalnom tržištu je više od 80 milijardi američkih dolara, a procjenjuje se da će 2010. preći 90 milijardi.